วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ซึ่งมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza) ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
เบื่ออาหาร ท้องเสีย ถ่ายเหลว ปวดท้อง โดยจะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดามากและมีอาการนานกว่า เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ เช่น ปอดบวม และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
.
กลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
  • ผู้สูงอายุ
  • หญิงตั้งครรภ์
  • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโรคหัวใจ ปอด ไต ตับ เลือด เบาหวาน หรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง