ระบบนัดพบแพทย์

นัดหมายแพทย์ออนไลน์ กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
หากต้องการนัดหมายแพทย์ภายในวันเดียวกัน หรือกรณีฉุกเฉิน ติดต่อทางโทรศัพท์ กรุณาโทร. 0-7520-5555

ระบุแพทย์

วันนัดหมาย

รายละเอียดติดต่อกลับ

** หมายเหตุ :
1. การนัดหมายแพทย์ออนไลน์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการโทรติดต่อกลับจากทางโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น
2. ขอความกรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วัน
3. หากต้องการนัดหมายแพทย์ภายในวันเดี
Share