job

รับสมัครบุคลากร เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา ในสานงานดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่งเภสัชกร ( หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่งนักเวชสถิติ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาทางด้านเวชสถิติ หลักสูตร 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถลงรหัสโรคผู้ป่วยได้ทั้ง IPD และ OPD
 • กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โดยเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้ :

 • สำเนา Transcript และ/หรือใบรับรองการศึกษาอื่นๆ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน และ/หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป